Short Film Competition 2018

The Vientianale short film competition 2018 is back with 2 competition categories! The competition is now open in two categories: main competition and new talent competition. There is no theme to the competition with all film genres accepted.
Entry forms can be downloaded on our website from 13th November 2017.

All entries will be screened at the Vientianale International Film Festival in March 2018. The following prizes will be presented by an independent jury at the 2018 Vientianale Awards on the last day of the festival:

BEST FILM PRIZE: 16,000,000 KIP

NEW TALENT PRIZE: 8,000,000 KIP

ENTRY DEADLINE: Friday, 9 February 2018

Main competition
– Open to anyone with previous professional filmmaking experience and/or previous Vientianale competition winners
– Films should be no more than 30 minutes in length (including title and end credits)

New talent competition
– Open to anyone without previous professional filmmaking experience.
– Films should be no more than 7 minutes in length (including title and end credits)

All entries in both categories must observe the following rules:

1. Filmmaker(s) must currently live in Lao PDR
2. Films must be subtitled in English (or in Lao if the film is in English)
3. All visual and music material used in the film must observe the rules of copyright
4. All entries must be submitted on DVD (data) in MPEG4, AVI, WMV, H264 or MOV formats along with the entry form
5. All films submitted to the competition must be original and cannot be submitted to other film competitions until after the 2018 Vientianale screening
6. A single film can compete in only one category

Submission form: VIFF 2018 SHORT FILM COMPETITION FORM ENG

Vientianale logo: 

ການແຂ່ງຂັນຮູບເງົາສັ້ນ Vientianale ກັບມາແລ້ວ ແລະ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ!

ການແຂ່ງຂັນແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດ: ປະເພດທີໜຶ່ງ ການແຂ່ງຂັນຫລັກສຳຫລັບນັກສ້າງຮູບເງົາທີ່ມີປະສົບການ ຫລື ມືອາຊີບ ແລະ ປະເພດທີສອງ ສຳຫລັບນັກສ້າງຮູບເງົາມືໃໝ່ (ບໍ່ທັນມີປະສົບການມາກ່ອນ).
ການແຂ່ງຂັນບໍ່ມີຫົວຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ທ່ານສາມາດສົ່ງຮູບເງົາສັ້ນທຸກຮູບແບບ. ເອກກະສານລົງທະບຽນ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ ທີ່ http://www.vientianale.org ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ພະຈິກ, 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ

 

ຮູບເງົາທີ່ສົ່ງເຂົ້າປະກວດທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການສາຍໃນງານເທດສະການຮູບເງົາ ວຽງຈັນນານ ເດຶອນ 3 ປີ 2018. ຄະນະກຳມະການອິດສະຫຼະ ຈະເປັນຜູ້ເລືອກເລື່ອງຮູບເງົາສັ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະມອບລາງວັນ ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງ ງານເທດສະການຮູບເງົາ ວຽງຈັນນານ ໂດຍມີລາງວັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ລາງວັນ ຮູບເງົາສັ້ນດີເດັ່ນ : 16,000,000 ກີບ
ລາງວັນນັກສ້າງຮູບເງົາມືໃໝ່ : 8,000,000 ກີບ

ປິດຮັບສະໝັກ: ວັນສຸກທີ 9 ກຸມພາ ປີ 2018

ການແຂ່ງຂັນຫລັກສຳຫລັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ
ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ ເປັນມືອາຊີບ ຫຼື ຜູ້ຮັບລາງວັນແຂ່ງຂັນຮູບເງົາສັ້ນ ວຽງຈັນນານມາກ່ອນ
ຮູບເງົາຕ້ອງມີຄວາມຍາວບໍ່ເກີນ 30 ນາທີ (ລວມເອົາທັງຊື່ເລື່ອງຈົນຮອດລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ)

ການແຂ່ງຂັນສຳຫລັບນັກສ້າງຮູບເງົາມືໃໝ່ (ບໍ່ທັນມີປະສົບການ)
ເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກໆຄົນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນການສ້າງຮູບເງົາມາກ່ອນ.
ຮູບເງົາຕ້ອງມີຄວາມຍາວບໍ່ເກີນ 7ນາທີ (ລວມເອົາທັງຊື່ເລື່ອງ ຈົນຮອດລາຍຊື່ ຂອງຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ)

ຮູບເງົາທີ່ສົ່ງເຂົ້າປະກວດ ສຳລັບ 2 ປະເພດ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຜູ້ກຳກັບຮູບເງົາ ຕ້ອງອາໄສແລະດໍາລົງຊີວິດໃນ ສປປ ລາວ.
2.
ຮູບເງົາພາສາລາວ ຕ້ອງມີຄໍາບັນລະຍາຍທາງລຸ່ມເປັນພາສາອັງກິດ. ຖ້າວ່າເລື່ອງມີການສົນທະນາເປັນພາສາອັງກິດ ຕ້ອງມີຄໍາບັນລະຍາຍທາງລຸ່ມເປັນພາສາລາວ.
3.
ຮູບພາບແລະສຽງຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຮູບເງົາ ຕ້ອງບໍ່ລະເມີດລິຂະສິດ.
4.
ເມື່ອຜະລິດສຳເລັດແລ້ວ ຕ້ອງສົ່ງຜົນງານດັ່ງກ່າວໃນຮູບແບບດີວິດີ ເປັນຟາຍ MPEG4, AVI, WMV, H264 ຫຼື MOV ພ້ອມກັບເອກກະສານລົງທະບຽນ.
5.
ຮູບເງົາດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນເລື່ອງສັ້ນທີ່ສ້າງຂື້ນສໍາລັບ ການແຂ່ງຂັນຮູບເງົາສັ້ນ ຂອງວຽງຈັນນານ 2018 ໂດຍສະເພາະ ແລະ ບໍ່ສາມາດສົ່ງເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຢູ່ງານອື່ນ ຈົນກວ່າຈະຖືກສາຍຢູ່ເທດສະການຮູບເງົາວຽງຈັນນານ 2018 ສາກ່ອນ.
6.
ໜຶ່ງເລື່ອງ ສາມາດສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງໄດ້ໜຶ່ງປະເພດເທົ່ານັ້ນ.

ແບບຟອມສະໝັກຮູບເງົາສັ້ນ: VIFF 2018 SHORT FILM COMPETITION FORM LAO

ໂລໂກ ວຽງຈັນນານ: