Vientianale 2017 Programme

DOWNLOAD OUR PROGRAMME BOOKLET INCLUDING THE SCREENING SCHEDULE HERE

WEDNESDAY, March 22nd

DAYTIME LOCATION: THE CINEMA DEPARTMENT

 

10:00  at The Cinema Department
LIFE, ANIMATED / ຊີວິດ ກາຕູນ

Director: Roger Ross Williams

ຜູ້ກຳກັບ : ໂຣເຈີ ຮອສ໌ ວິລຽມ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

GenreDocumentary / ປະເພດ: ສາລະຄະດີ

Time: 92 mn / ຄວາມຍາວ:  92 ນາທີ

Country: USA / ປະເທດ: ອາເມຣິກາ

Language: English/ ພາສາ: ອັງກິດ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Owen Suskind, a thriving child suddenly went silent at three years old and remained unable to communicate for four years. Desperate to help their autistic son, his parents and brother finally discovered a way to connect with him by immersing themselves in the world of classic Disney films that Owen knows all by heart.

This inspirational documentary follows Owen as he breaks into adulthood and takes his first steps toward independence. 

 ໂອເວັ້ນ ຊາສ໌ກິນ, ຢູ່ຢູ່ ກໍ່ ຫັນມາງຽບ ເມື່ອຄົບອາຍຸ 3ປີ ແລະ ບໍ່ສາມາດສົນທະນາ ກັບໃຜໄດ້ເປັນເວລາ 4ປີ. ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະຊ່ວຍລູກ, ພໍ່ແມ່ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງໂອເວັ້ນຈື່ງ ຫາທາງອອກ ແລະ ຄົ້ນພົບຊ່ອງທາງໃນການສ້າງສາຍສໍາພັນກັບລາວ ຜ່ານໂລກກາຕູນ.

 ສາລະຄະດີນີ້ ຕິດຕາມໂອເວັ້ນ ໃນການຫັນມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ກ້າວທໍາອິດຂອງລາວສູ່ ຄວາມເປັນ ເອກະລາດ. 

 

14:00 at The Cinema Department

APRIL AND THE EXTRAORDINARY WORLD / ເອພຼີລ ແລະ ໂລກມະຫັດສະຈັນ

Director: Christian Desmares/Franck Ekinci 

ຜູ້ກຳກັບ : ຄຼີສ໌ຕັງ ເດສ໌ມາກ / ຟຼັງ ເອກີນຊິ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time: 105 mn / ຄວາມຍາວ:  105 ນາທີ

Country: France/Belgium/Canada

ປະເທດ: ຟຣັ່ງ, ເບລ໌ຢຽມ, ການາດາ

Language: French / ພາສາ: ຟຣັ່ງ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Paris, 1941. In an alternative world where the industrial revolution never took place, a family of scientists disappears just as they are about to discover a revolutionary invincibility serum, leaving their young daughter April behind.

Ten years later, April continues her family’s research helped by her talking cat Darwin. As scientists keep disappearing, April finds herself involved in a mysterious conspiracy. She finds an unexpected ally in a young man named Julius and embarks on a quest to discover the truth behind her parents’ disappearance.

ໃນເມື່ອງປາຣີສ໌, ໃນສະຖານທີ່ ເຊິ່ງອຸດສະຫາກໍາ ແລະ ເຫດການປະຫວັດສາດ ເຂົ້າບໍ່ຮອດ, ຄອບຄົວນັກວິທະຍາສາດ ໜື່ງ ກໍາລັງຈະຄົ້ນພົບ ສູດຢາ ອໍາມາຕະ. ແຕ່ ພໍ່ແມ່,​ ຢູ່ໆ ກໍ່ຫາຍໄປ, ຖີ້ມລູກສາວໄວ້.

10ປີຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເອພຼີລ ຍັງສືບຕໍ່ ຫາພໍ່ແມ່ ຕົນເອງ ກັບ ແມວທີ່ເວົ້າໄດ້ ດາກວິນ. ໃນຄະນະ ທີ່ ນັກວິທະຍາສາດ ຍັງຄົງຫາຍໂຕ, ເອພຼີລ ກໍ່ພົບກັບ ພັນທະມິດ ຊາຍໜຸ່ມ ຈູລູຍ ເຊິ່ງນໍາພາ ນາງພະຈົນໄພ ຕາມຫາຄວາມຈິງ ໃນການຫາຍໂຕຂອງ ພໍ່ແມ່ ຕົນເອງ.

 

16:00 at The Cinema Department

SING STREET / ຮ້ອງເພງຂ້າງຖະໜົນ

Director: John Carney

ຜູ້ກຳກັບ : ຈອນ ກາກນີ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

GenreComedy, drama / ປະເພດ: ຕະຫຼົກ, ລະຄອນຊີວິດ

Time: 106 mn / ຄວາມຍາວ:  106 ນາທີ

Country: Ireland / UK / USA / ປະເທດ: ໄອແລນ, ອັງກິດ, ອາເມຣິກາ

Language: English / ພາສາ: ອັງກິດ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Growing up in Dublin in the 1980s, 14-year-old Cosmo is trying to break free from his strained family life and to adjust to his new public school ruled by rigid catholic brothers and rough kids. Smitten by a beautiful and mysterious girl, he decides to form a band and follow his dreams.

ໂກສ໌ໂມ, ອາຍຸ 14ປີ, ເຕີບໃຫຍ່ໃນ ເມືອງດັບບຼິນ ໃນປີ 1980, ພະຍາຍາມ ມີອິດສະຫຼະ ຈາກຄອບຄົວຕົນເອງ ແລະ ປັບໄຕເຂົ້າກັບກົດຂອງໂຮງຮຽນໃໝ່ ທີ່ປະກອບມີ ອ້າຍນ້ອງເຄັ່ງສາດສະໜາ ແລະ ເດັກເສຍນິໄສ. ຍ້ອນສະເນ ຂອງສາວນ້ອຍທີ່ສວຍງາມ ແຕ່ນິໄສເກເລ, ລາວຈື່ງຕັດສິນໃຈສ້າງວົງດົນຕີ ແລະ ໄປຕາມຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ.

 

NIGHTTIME LOCATION: THE WALKING STREET

 

19:00 at The Walking Street

OPENING CEREMONY

 

19:30 at The Walking Street

REDEMPTION / ສູ່ໂລກພະທຳ

Director: Setha Mongkhoun

ຜູ້ກຳກັບ : ເສດຖາ ມົງຄຸນ

Year: 2017 / ຜະລິດປີ: 2017

Genre: Drama / ປະເພດ: ລາວ

Time: 25mn / ຄວາມຍາວ: 25 ນາທີ

Country: Lao PDR / ພາສາ: ລາວ

Language: Lao / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Subtitles: English

Vad leads a simple life in the countryside with his devout mother. Seduced by the lifestyle of a lout with its easy money, girls and shiny cars, Vat ends up choosing a path that will change his life.

Director Setha Mongkhoun in attendance

ວາດ໌ ໃຊ້ຊີວິດທໍາມະດາ ໃນຊົນນະບົດ ກັບ ແມ່ທີ່ເຄັ່ງສາດສະໜາ. ດ້ວຍຄວາມສະອອນ ໃນຊີວິດຂອງນັກເລັ່ງ ທີ່ມີເງີນໃຊ້ງ່າຍມີຜູ້ສາວ ແລະ ລົດຂີ່. ວາດ໌ ຈື່ງເລືອກທາງເດີນທີ່ ກໍາລັງປ່ຽນຊີວິດລາວ.

ຜູ້ກໍາກັບ ເສດຖາ ມົງຄຸນ ເຂົ້າຮ່ວມການນັດພົບແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ.

 

20:00 at The Walking Street

LOVE FOREVER / ຮັກຊົ່ວນິລັນດອນ

Director: Sonexay Keomanivong

ຜູ້ກຳກັບສອນໄຊ ແກ້ວມະນີວົງ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Drama / ປະເພດ: ລະຄອນຊີວິດ

Time: 90mn / ຄວາມຍາວ: 90 ນາທີ

Country: Laos / ປະເທດ: ສປປ ລາວ

Language: Lao / ພາສາ: ລາວ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Two young people from opposite ends of the social spectrum fall in love.  He is the son of a businessman and has studied abroad. She struggles to earn a living.  Trusting in their love for each other, the young man must overcome the reluctance of his family to be with the woman he loves. 

Director Sonexay Keomanivong in attendance

ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ, ເຊິ່ງຫາກໍ່ຈົບມາຈາກຕ່າງປະເທດ, ຕົກລົງຮັກ ກັບ ສາວຍາກຈົນຄົນໜື່ງ ແລະຕ້ອງພົບກັບ ອຸປະສັກໃນການສືບຕໍ່ຄວາມສໍາພັນນີ້. ດ້ວຍຄວາມສັດທາ ໃນຄວາມຮັກຂອງທັງສອງ, ຊາຍໜຸ່ມ ຈື່ງຕ້ອງຜ່ານພາ ອຸປະສັກ ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ກັບ ຄົນທີ່ຮັກ.

ຜູ້ກໍາກັບ ສອນໄຊ ແກ້ວມະນີວົງ ເຂົ້າຮ່ວມການນັດພົບແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ.

 

THURSDAY, March 23rd

DAYTIME LOCATION: THE CINEMA DEPARTMENT

 

10:00  at The Cinema Department

REACH FOR THE SKY / ຍື້ຂອບທ່ອງຟ້າ

Director: Wooyoung Choi/Steven Dhoedt

ຜູ້ກຳກັບ : ວູຢູງ ຈອຍ / ສເຕເວັນ ເດີດ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Documentary / ປະເພດ: ສາລະຄະດີ

Time: 90 mn / ຄວາມຍາວ:  90 ນາທີ

Country: South Korea / ປະເທດ:  ເກົາຫຼີໃຕ້

Language: Korean / ພາສາ: ເກົາຫຼີ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Every year on the second Thursday of November, South Korea holds its breath as more than half a million high school students take part in the National University Exam. This documentary follows several students, their families and teachers, as they prepare for the test. The exam will not only determine which university they will attend but also their status in South Korean society.

ວັນພະຫັດ ທີ່2 ຂອງ ເດືອນພະຈິກ ຂອງທຸກໆປີ, ເກົາຫຼີໃຕ້ມີບັນຍາກາດຄວາມຕັ້ງຈິດຕັ້ງໃຈ ຍ້ອນຫຼາຍກ່ວາ ເຄີ່ງລ້ານນ້ອງໆນັກຮຽນ ຕ້ອງເສັ່ງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ. ສາລະຄະດີນີ້ ຕິດຕາມນັກຮຽນຈໍານວນໜື່ງ, ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອາຈານ ທີ່ກະກຽມການສອບເສັ່ງ. ການສອບເສັ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ກໍານົດມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າ ແຕ່ຍັງເປັນໂຕກໍານົດຖານະຕໍາແໜ່ງຂອງຕົນເອງໃນສັງຄົມເກົາຫຼີໃຕ້.

 

14:00  at The Cinema Department

THE CINEMA TRAVELLERS /ຮູບເງົາ ເຄື່ອນທີ່

Director: Shirley Abraham/Amit Madheshiya

ຜູ້ກຳກັບ : ເຊີເລ ອາບຼາຮາມ / ອາມິດ ມາເດເຊຍ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

GenreDocumentary / ປະເພດ: ສາລະຄະດີ

Time: 96 mn / ຄວາມຍາວ:  96 ນາທີ

Country: India / ປະເທດ: ອີນເດຍ

Language: Hindi, Marathi / ພາສາ: ອິນດີ, ມາຣາທີ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Showmen have brought the wonder of cinema to faraway villages in India for decades, riding across the country in trucks transformed into mobile cinema projection rooms. As their projectors start to crumble and film reels become rare, their patrons turn to modern digital technology. A passionate showman, a shrewd exhibitor and a maverick projector mechanic bear the beautiful burden of keeping the last travelling cinemas of the world running.

ກຸ່ມສາຍຮູບເງົາ ໄດ້ນໍາຄວາມມະຫັດສະຈັນ ຂອງຮູບເງົາ ມາສູ່ໝູ່ບ້ານຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ໃນອິນເດຍມາຫຼາຍສະຕະວັດ. ພວກເຂົາເດີນທາງຂ້າມປະເທດ ດ້ວຍລົດທີ່ແປງເປັນຫ້ອງສາຍຮູບເງົາເຄື່ອນທີ່. ເມື່ອເຄື່ອງສາຍຮູບເງົາເລີ່ມເກົ່າ ແລະຮູບເງົາມ້ວນ ເລີ່ມນ້ອຍ, ພວກເຂົາ ຈື່ງຫັນມາໃຊ້ເຄື່ອງທັນສະໄໝ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍັງມີຊາຍຄົນໜື່ງທີ່ຍັງຮັກສາ ຮູບແບບການເດີ່ນທາງ ແບ່ງປັນສາຍຮູບເງົາ ແບບນັ້ນ ອ້ອມຮອບໂລກ.

 

16:00  at The Cinema Department

INTERFILM INTERNATIONAL SHORTS

ຮູບເງົາສັ້ນຂອງ ເທສະການສາກົນ ອິນເທີຝິມ

 

LOCKBUSTER / ແກະລ໋ອກ

Director: Jonathan Elbers / ຜູ້ກຳກັບ : ໂຈນາທັນ ແອລ໌ເບີ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Comedy / ປະເພດ: ຕໍ່ສູ້

Time: 9mn / ຄວາມຍາວ:  9 ນາທີ

Country: Netherlands / ປະເທດ: ເນເທີແລນ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

Trapped in an office storage room, an employee develops unexpected powers.

ຄັງຢູ່ໃນຫ້ອງເກັບເຄື່ອງ, ພະນັກງານຄົນໜື່ງພັດທະນາພະລັງພິເສດ.

 

GOAT / ແບ້

Director: Sushmita Saha / ຜູ້ກຳກັບ : ຊູມີຕາ ຊາຫາ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Drama / ປະເພດ: ລະຄອນຊີວິດ

Time: 14mn / ຄວາມຍາວ:  14 ນາທີ

Country: India, Germany, United States / ປະເທດ: ອີນເດຍ, ເຢຍລະມັນ, ສະຫະລັດ

Language: Hindi, English / ພາສາ: ອີນດີ, ອັງກິດ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Muslim Alia and Hindu Shiv Hari live in a slum. When the two friends find out that Alia’s goat is to be slaughtered for Ramadan, there seems to be only one solution

ອາເລຍ ຄົນ ມູສ໌ລິນ ແລະ ຊີຝ໌ຮາຣີ ຄົນອິນດູ ອາໃສໃນຊຸມຊົນຄົນທຸກຍາກ. ເມື່ອທັງສອງຮູ້ວ່າແບ້ຂອງ ອາເລຍ ຈະຖືກຂ້າສໍາລັບພິທີ ສາດສະໜາ. ເບິ່ງແລ້ວ ທາງອອກເຫຼືອທາງອອກດຽວ.

 

STEMS / ກ້ານ

Director: Ainslie Henderson / ຜູ້ກຳກັບ : ແອນລີ ແອນເດີຊັນ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre:  Animation / ປະເທດ: ສະກ໋ອດແລນ

Time: 3mn / ຄວາມຍາວ:  3 ນາທີ

Country: Scotland / ພາສາ: ອັງກິດ

Language: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

Subtitles: None

The construction of an animated puppet begins with a collection of materials and ends with a concert

ການປະກອບ ຕຸກກະຕາ ຫຸ່ນເຊີດ ເລີ່ມຈາກການລວບລວມ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຈົບລົງດ້ວຍຄອນເສີດ.

 

MY LAST SUMMER / ຍາມແລ້ງ ສຸດທ້າຍ

Director: Claude Demers / ຜູ້ກຳກັບ ໂກຼດ ເດີແມ໊

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Drama / ປະເພດ: ການາດາ

Time: 15mn / ຄວາມຍາວ:  15 ນາທີ

Country: Canada / ພາສາ: ຟຣັ່ງ

Language: French / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Tom plays with Edith every day. When he looks through her window one evening, he makes a shocking discovery that he can’t ignore.

ຕ້ອມ ຫຼີ້ນກັບ ແອັດດີ້ ທູກໆມື້ ແຕ່ ມາມື້ໜື່ງລາວມອງອອກຈາກບ້ານ ແລະ ພົບກັບຄວາມຈີ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດ ຫຼີກລ້ຽງໄດ.

 

MEXICO RECYCLERS / ນັກປະດີດ ແມກຊິໂກ

Director: Nikki Schuster / ຜູ້ກຳກັບ : ນິກີ ຊູສ໌ເຕີ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Animation, experimental / ປະເພດ: ກາຕູນ, ທົດລອງ

Time: 7mn / ຄວາມຍາວ:  7 ນາທີ

Country: Germany/Austria/Mexico / ປະເທດ: ເຢຍລະມັນ, ອົດສ໌ເທຍ, ແມກຊິໂກ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

Mariachis, marimbas and skeletons. Small creatures and objects fashioned from recycled trash and typical, local products interact with the tonal backdrop of Mexico City

ມາເຣຍຈິ, ມາຣີນບາ ແລະ ໂຄງກະດູກ. ເຄື່ອງນ້ອຍໆ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ ຈາກ ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ວັດຖຸພື້ນບ້ານ ປະສານກັບ ສຽງຂອງ ເມືອງແມກຊີໂກ.

 

SEIDE / ໄຊເດ

Director: Elnura Osmonalieva/ຜູ້ກຳກັບ: ເອລ໌ນູລາ ໂອສ໌ໂມນາເລຍວາ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Live action / ປະເພດ: ລະຄອນຊີວິດ

Time: 14mn / ຄວາມຍາວ:  14 ນາທີ

Country: Kyrgyzstan, United States / ປະເທດ: ຄີກີສ໌ຖານ, ສະຫະລັດ

Language: Kyrgyz / ພາສາ: ຄີກີສ໌ຖານ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Impetuous and serene in equal measure, Seide and her trusted horse live in a remote mountain village, sharing destinies that are inextricably entwined.

ໄຊເດີ ແລະ ມ້າຂອງລາວ ໃຊ້ຊີວິດທີ່ສະໜິດແໜ້ນ ໃນໝູ່ບ້ານຫ່າງໄກ ໃນພູ. ພວກເຂົາ ຮ່ວມສະຕາກໍາທີ່ ແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້.

OUR WONDERFUL NATURE: THE COMMON CHAMELEON / ທໍາມະຊາດ ທີ່ມະຫັດສະຈັນ:​ ກິງກາບ້ານບ້ານ

Director: Tomer Eshed / ຜູ້ກຳກັບ : ໂຕເມີ ເອເສດ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time:  3:30mn / ຄວາມຍາວ:  3:30 ນາທີ

Country: Germany / ປະເທດ: ເຢຍລະມັນ

Language: English / ພາສາ: ອັງກິດ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

Chameleons have no natural enemies. What they do have are quick tongues and big appetites.

ກິງກາ ບໍ່ມີ ສັດຕູຕາມທໍາມະຊາດ.  ພວກເຂົາ ມີລີ້ນ ທີ່ວອງໄວ ແລະ ຫິວຕະຫຼອດ.

 

SAMIRA / ສາມີຣາ

Director: Charlotte A.Rolfes / ຜູ້ກຳກັບ : ຊາລັອດ ຣອຟ໌

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Live action / ປະເພດ: ລະຄອນຊີວິດ

Time: 16:30mn / ຄວາມຍາວ:  16:30 ນາທີ

Country: Germany / ປະເທດ: ເຢຍລະມັນ

Language: German, French / ພາສາ: ເຢຍລະມັນ, ຟຣັ່ງ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

A young refugee has barricaded herself up on a freighter. To nudge her into action, translator Janosch makes her a promise with far-reaching consequences

ສາວອົບພະຍົບ ຂັງຕົນເອງໃນເຮືອນຂົນສົ່ງ. ເພື່ອໃຫ້ເຫດການນີ້ສີ້ນສຸດ, ນາຍແປພາສາ ໃຫ້ຄໍາສັນຍາ ທີ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ.

 

HAPPY END  / ຈຸດຈົບທີ່ດີ

Director: Jan Saska / ຜູ້ກຳກັບ : ຢານ ສາສ໌ກາ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time: 6mn / ຄວາມຍາວ:  6 ນາທີ

Country: Czech Republic / ປະເທດ: ແຊັ໋ກ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

A body turns up and everyone feels like the perpetrator. A comedy peppered with dark humor and a happy ending

 ຄົນເສຍຊີວິດ ຖືກຄົ້ນພົບ ແລະ ທຸກໆຄົນຕ່າງກໍ່ຄິດວ່າ ມີສ່ວນຜິດໃນການຕາຍຄັ້ງນີ້. ເປັນເລື່ອງຕະຫຼົກ ທີ່ຈົບລົງດ້ວຍດີ.

 

SILENCE / ງຽບ

Director: Ali Asgari, Farnoosh Samadi / ຜູ້ກຳກັບ : ອາລີ ອາສ໌ກາລີ, ຝານູສ໌ ສາມາດີ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Drama / ປະເພດ: ລະຄອນຊີວິດ

Time: 15mn / ຄວາມຍາວ:  15 ນາທີ

Country: Italy/France / ປະເທດ: ອີຕາລີ, ຟຣັ່ງ

Language: Kurdish, Italian, English / ພາສາ: ກູດີສ໌, ອີຕາລີ, ອັງກິດ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

After a doctor’s examination, Fatima is supposed to translate the diagnosis for her Kurdish mother, yet the girl remains silent.

ຫຼັງຈາກທີ່ໝໍກວດພະຍາດ, ຟາຕີມາຕ້ອງແປຜົນກວດໃຫ້ກັບແມ່ຂອງລາວ ແຕ່ນາງກັບງຽບ.

 

NIGHTTIME LOCATION: THE WALKING STREET

 

19:00 at The Walking Street

THE RED TURTLE / ເຕົ່າສີແດງ

Director: Michael Dudok de Wit

ຜູ້ກຳກັບ : ໄມເຄີລ໌ ດູດົກ ເດ ວິດ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time: 80mn / ຄວາມຍາວ:  80 ນາທີ

Country: Belgium/Japan/France / ປະເທດ: ເບລ໌ຢຽມ, ຢີປຸ່ນ, ຟຣັ່ງ

Language: silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: none / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

After a wild storm a man wakes and finds himself on a beach. Marooned on what turns out to be a desert island, he desperately tries to escape. His attempts are ruined by a mysterious red turtle. At first angry the man plots to take his revenge on the animal. Unexpectedly the red turtle ends up changing his life.

ຊາຍຄົນໜື່ງ ຕື່ນຂື້ນມາຢູ່ແຄມຊາຍຫາດ ຫຼັງພາຍຸ. ຕິດຢູ່ ເກາະຫ້າງ, ລາວພະຍາຍາມ ໜີອອກຈາກເກາະ ແຕ່ ຄວາມພະຍາຍາມນັ້ນ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຍ້ອນເຕົ່າສີແດງໂຕໜື່ງ. ດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ, ຊາຍຄົນນັ້ນຈື່ງຄິດແກ້ແຄ້ນ ແຕ່ ເຫດການພາໃຫ້ເຕົ່າໂຕນັ້ນ ປ່ຽນຊີວິດລາວ ເອງ.

20:30 at The Walking Street
 

ROOM / ຫ້ອງ

Director: Lenny Abrahamson

ຜູ້ກຳກັບ : ເລນີ ອາບຼາຮາມສອນ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

GenreDrama / ປະເພດ: ລະຄອນຊີວິດ

Time: 118 mn / ຄວາມຍາວ:  118 ນາທີ

Country: Ireland/Canada/UK/USA / ປະເທດ: ໄອແລນ, ການາດາ, ອັງກິດ, ອາເມຣິກາ

Language: English / ພາສາ: ອັງກິດ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

A mother and her five-year old son live in an enclosed space they have named “room”. After years of confinement they manage to gain their freedom, allowing the boy to experience the outside world for the first time

ແມ່ ແລະ ລູກຊາຍ 5ປີ ໃຊ້ຊີວິດໃນຫ້ອງແຄບໆເຊີ່ງພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ ຫ້ອງ. ຫຼາຍປີຜ່ານໄປ, ພວກເຂົາຫາທາງສູ່ອິດສະຫຼະ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດໃຫ້ເດັກຊາຍ ໄດ້ຄົ້ນພົບກັບໂລກພາຍນອກເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.

 

FRIDAY, March 24th

DAYTIME LOCATION: THE CINEMA DEPARTMENT

10:00  at The Cinema Department

SACRED / ສັກສິດ

Director: Thomas Lennon 

ຜູ້ກຳກັບ : ໂຕມາສ໌ ເລນອນ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Documentary / ປະເພດ: ສາລະຄະດີ

Time: 87mn / ຄວາມຍາວ: 87ນາທີ

Country: multiple / ປະເທດ: ຫຼາຍປະເທດ

Language: multi language / ພາສາ: ຫຼາຍພາສາ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Shot by more than 40 filmmaking teams around the world, Sacred explores the idea of “faith” as a universal human experience and the way it influences the milestones and crises of people’s lives in over 25 countries across the globe.

Co-producer Khin Maung Kyaw in attendance

ຫຼາຍກ່ວາ 40ທີມຜະລິດຮູບເງົາ ຖ່າຍຮູບເງົາອ້ອມໂລກ ເພື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ ເລື່ອງສັກສິດ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໃນຊີວິດມະນຸດໃນຫຼາຍກ່ວາ 25ປະເທດ.

ຜູ້ຜະລິດ ຄິນມົງຂຽວ ເຂົ້າຮ່ວມການນັດພົບແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ.

 

14:00  at The Cinema Department

BOY AND THE WORLD / ເດັກຊາຍ ແລະ ໂລກກ້ວາງ

Director: Alê Abreu

ຜູ້ກຳກັບ :​ອາເລ ອາເບຼ

Year: 2014 / ຜະລິດປີ: 2014

Genre: animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time: 80mn / ຄວາມຍາວ:  80 ນາທີ

Country: Brazil / ປະເທດ: ບຼາຊີລ໌

Language: silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: none / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

Cuca is a boy living a peaceful life in an idyllic village in the Brazilian countryside. One day, his father leaves in search of work in a big city. Seeing his mother sad and missing his father, Cuca decides to go in search of him. Boarding a train, the boy finds himself 

on a journey of discovery as he encounters colourful characters and is faced with the realities of the world.

ກຸກາ ເປັນເດັກຊາຍ ທີ່ໃຊ້ຊີວິດໃນໝູ່ບ້ານ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສະຫງົບ ໃນຊົນນະບົດຂອງປະເທດ ບຼາຊີລ໌. ມາມື້ໜື່ງ, ພໍ່ລາວຕັດສິນໃຈອອກໄປຫາວຽກໃນເມືອງ. ແຕ່ເມື່ອເຫັນແມ່ຕົນເອງ ເສົ້າໃຈແລະຄິດຮອດ ພໍ່ ຄືແນວນັ້ນ ກູກາຈື່ງຕັດສີນໃຈອອກຕາມຫາພໍ່. ລາວຈື່ງຂື້ນລົດໄຟໂດຍບໍ່ຄາດຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ກໍາລັງຈະປະເຊີນ. ການພະຈົນໄພ ນີ້ ນໍາພາລາວ ພົບກັບຕົວລະຄອນຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ຄວາມຈິ່ງຂອງໂລກ.

 

16:00  at The Cinema Department

THE ASSASSIN / ນັກຂ້າ

Director: Hou Hsiao-Hsien

ຜູ້ກຳກັບ: ຮູຊຽວຊຽນ 

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

GenreAction, drama, history / ປະເພດ: ຕໍ່ສູ້, ລະຄອນຊີວິດ, ປະຫວັດສາດ

Time: 105 mn / ຄວາມຍາວ:  105 ນາທີ

Country: Taiwan/China/Hong Kong/France / ປະເທດ: ໄຕຫວັນ, ຈີນ, ຮົງກົງ, ຟຣັ່ງ

Language: Mandarin / ພາສາ: ມັນດາຣິນ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

9th century China. Nie Yinniang, the noble daughter of a general, is abducted by a nun who trains her to become an exceptional assassin charged with eliminating corrupt officials. One day her master orders her to kill the man to whom she was promised, her cousin who has become the leader of the largest military region in North China. Returning home after 13 years of exile, the young woman must face her memories and her long-repressed feelings. She must choose: kill the man she loves or break away forever from her life as an assassin.

ໃນສັດຕະວັດທີ່ 9, ຢູ່ຈີນ, ໜີ ຢີນຽງ, ລູກສາວຂອງ ນາຍພົນ, ຖືກລ້ຽງໂດຍນັກບວດຍິງ ເຊິ່ງ ສອນສີລະປະຕໍ່ສູ້ ແລະ ຝຶກຝົນນາງ ຈົນ ຫັນມາເປັນ ນັກຂ້າມືອາຊີບ ທີ່ມີໜ້າທີ່ ຈໍາກັດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ. ມາມື້ໜື່ງ, ຫົວໜ້າ ສັ່ງໃຫ້ນາງກັບໄປບ້ານເກີດເພື່ອ ຈໍາກັດ ຊາຍຄົນໜື່ງເຊິ່ງຄວນເປັນສາມີໃນອານາຄົດຂອງ. ຊາຍຄົນນັ້ນ ເປັນພີ່ນ້ອງ ທີ່ ໄດ້ເລື່ອນ ມາເປັນ ຫົວໜ້າກອງທັບໃຫຍ່ ໃນຈີນເໜືອ. ຫຼັງຈາກ ຈາກບ້ານມາ 13ປີ, ນາງຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບ ພໍ່ແມ່, ຄວາມສົງຈໍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຖືກ ຊ້ອນມາດົນນານ. ນາງຕ້ອງເລືອກ ລະຫວ່າງ: ການຂ້າຊາຍທີ່ຕົນເອງຮັກ ຫຼື ທໍາລາຍຊີວິດນັກຂ້າ.

 

NIGHTTIME LOCATION: THE WALKING STREET

19:00 at The Walking Street
The Wandering / ທຸດົງຄະວັດ

Director: Boonsong Nakphoo​ 

 ຜູ້ກຳກັບບຸນສົງ ນາກພູ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ2016

Genre: Drama / ປະເພດ: ລະຄອນຊີວິດ

Time: 121 mn / ຄວາມຍາວ: 121 ນາທີ

Country: Thailand / ປະເທດ: ໄທ

Language: Thai / ພາສາ: ໄທ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Mourning the disappearance of his wife and the death of his son, the man turns to the bottle to drown his sorrows, wandering aimlessly in a constant inebriated state. Upon an encounter with a solitary monk, the man begins a transformative journey where he is confronted with his desires and emotional baggage.

ຍ້ອນຄວາມ ໂສກເສົ້າຈາກການເສຍຊີວິດຂອງເມຍ ແລະ ລູກຊາຍຕົນຊາຍຄົນໜື່ງ ຫັນມາດື່ມເຫຼົ້າ ຍ້ອມໃຈ ແລະ ເລາະໂດຍບໍ່ມີຈຸດໝາຍ ໄປເລື້ອຍໆ. ມາມື້ໜື່ງ ລາວພົບ ກັບນັກບວດ ອົງໜື່ງການເດີນທາງຂອງ ຊາຍຄົນນັ້ນຈື່ງປ່ຽນແປງ ນໍາພາລາວ ມາປະເຊີນກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຕົນເອງ.

 


21:00 at The Walking Street

PAPER PLANES / ຍົນເຈ້ຍ

Director: Robert Connolly

ຜູ້ກຳກັບ : ໂຣເບີດ ໂກໂນລີ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Family / ປະເພດ: ຄອບຄົວ

Time:  96mn / ຄວາມຍາວ:  96 ນາທີ

Country: Australia / ປະເທດ: ອົດສ໌ຕາລີ

Language:  English / ພາສາ: ອັງກິດ

Subtitles: English/Lao / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ/ ລາວ

After an unconventional teacher introduces his pupils to the art of making paper planes, young Dylan develops a passion and real talent for paper plane construction. He convinces his father, who is still grieving for the loss of his wife in a car accident, that he has a unique gift. After successfully competing in the Junior Championship in Sydney, Dylan has to use all his resourcefulness to make his newfound dream come true: make it to the world junior paper plane championship in Tokyo.

ຫຼັງຈາກທີ່ອາຈານນໍາພາລູກສິດ ພັບ ຍົນເຈ້ຍ. ດີລັນ ພັດທະນາກິດຈະກໍານີ້ ເປັນຄວາມຮັກ ແລະ ພອນສະຫວັນ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ ຫຼຸດຈາກ ຄວາມເສົ້າທີ່ ເກີດຈາກການເສຍຊີວິດຂອງແມ່. ຫຼັງຈາກທີ່ຊະນະການແຂ່ງຂັນໃນ ເມືອງຊິດນີ, ດີລັນໃຊ້ ຄວາມສາມາດທັງໝົດທີ່ມີ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຝັນໃໝ່ນີ້ ກ່າຍເປັນຈິ່ງ ນັ້ນກໍ່ຄື ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຍົນເຈ້ຍລະດັບໂລກ ທີ່ໂຕກຽວ.

 

SATURDAY, March 25th

DAYTIME LOCATION: THE CINEMA DEPARTMENT

 

10:00  at The Cinema Department

THE LOBSTER / ກຸ້ງໃຫຍ່

Director: Yorgos Lanthimos

ຜູ້ກຳກັບ: ຢໍໂກສ໌ ລັນຕີໂມສ໌

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Comedy, drama, romance / ປະເພດ: ຕະຫຼົກ, ລະຄອນຊີວິດ, ຄວາມຮັກ

Time: 119 mn / ຄວາມຍາວ:  119 ນາທີ

Country: Greece/Ireland/Netherlands/UK/France / ປະເທດ: ຄຼິກ, ໄອແລນ, ເນເທີແລນ, ອັງກິດ, ຟຣັ່ງ

Language: English, French / ພາສາ: ອັງກິດ ຟຣັ່ງ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

In a dystopian near future, single people are taken to a hotel, where they are obliged to find a romantic partner within forty-five days. If they don’t they are transformed into beasts, sent off into the woods and hunted down. David, who recently arrived at the hotel, falls for a young woman and both try to escape their absurd condition.

ໃນອານາຄົດທີ່ວຸ້ນວາຍ, ຄົນໂສດຖືກພາເຂົ້າໄປໃນໂຮງແຮມ ແລະ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫາຄຸ່ຮັກ ພາຍໃນ 45ມື້. ຫາກວ່າບໍ່ພົບ ພວກເຂົາຈະກ່າຍເປັນ ສັດ ທີ່ຖືກປ່ອຍໃນປ່າ ເພື່ອ ການລ້າ. ເດວິດ ເຊິ່ງມາຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ລົງຮັກສາວໜຸ່ມຄົນໜື່ງ, ທັງ2ຈື່ງຫາທາງອອກຈາກ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

 

14:00  at The Cinema Department

DIAMOND ISLAND / ເກາະເພັດ

Director: Davy Chou

ຜູ້ກຳກັບ : ດາວີ ຈູ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: drama / ປະເພດ: ລະຄອນຊີວິດ

Time: 101mn / ຄວາມຍາວ:  101 ນາທີ

Country: Cambodia / ປະເທດ: ກໍາປູເຈຍ

Language: Khmer / ພາສາ: ຂະແມ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Bora leaves his village for the bright lights of Phnom Penh. He finds work on the construction site of Diamond Island, a symbol of Cambodia’s modernity and a paradise for the rich. Unexpectedly he reunites with his older brother, Solei, who had disappeared several years previously. Solei introduces him into the Phnom Penh circle of wealthy youth, with its glamour girls and bewitching nightlife. Bora finds himself wandering in a world of illusions.

Actor Nov Cheanick in attendance.

ໜຸ່ມໂບຣາ ອອກຈາກໝູ່ບ້ານ ດ້ວຍຄວາມຫວັງ ໃນອານາຄົດທີ່ດີຂື້ນ ໃນເມືອງ ພະນົມເປນ. ເມື່ອລາວເລີ່ມເຮັດວຽກ ກໍ່ສ້າງ ໃນ ເກາະເພັດ, ເຊິ່ງເປັນເອກກະລັກ ຂອງຄວາມ ຮັ່ງມີ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂອງ ກໍາປູເຈຍ. ລາວ ພົບກັບອ້າຍກົກ ໂຊເລ ເຊີ່ງຫາຍໄປ ຫຼາຍປີແລ້ວ. ໂຊເລພາ ລາວ ຮູ້ຈັກກັບໄວໜຸ່ມ ທີ່ມີຖານະໃນ ພະນົມເປນ ເຊິ່ງ ມີທັງ ສາວນ້ອຍທີ່ໜ້າຮັກ ແລະ ຊີວິດກາງຄືນ ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ໂບຣາ ຈື່ງພະຈົນໄພໃນໂລກແຫ່ງພາບພົດ.  

ນັກສະແດງ ນໍວ໌ແຈນິກ ເຂົ້າຮ່ວມການນັດພົບແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ.

 

16:00  at The Cinema Department

BIRDSHOT / ຍິງນົກ

Director: Mikhail Red

ຜູ້ກຳກັບ :  ມີີີໄຂ ເຣດ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Drama, thriller / ປະເພດ: ລະຄອນຊີວິດ, ປິດສະນາ

Time: 116 mn / ຄວາມຍາວ: 116 ນາທີ

Country: Philippines / ປະເທດ: ຟີລິບປິນ

Language: Filippino / ພາສາ: ຟີລິບປິນ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

A farm girl unknowingly wanders beyond the borders of a reservation and deep into the forest. She mistakenly shoots and kills a critically endangered and protected Philippine EagleAs the local authorities embark on a manhunt to track down the poacher, their investigation leads to an even more horrific discovery.

Director Mikhail Red and producer Pamela Reyes in attendance for a Q&A session.

ຊາວນາ ຍິງສາວ ຫຼົງເຂົ້າໄປໃນປ່າສະຫງວນ.  ເລິກເຂົ້າໄປໃນປ່າ, ນາງ ຂ້າ ນົກທີ່ຫາຍາກ ກໍ່ຄື ນົກອິນສີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາປ່າໄມ້ ກໍາລັງຕາມຫາ ຜູ້ລັກເຂົ້າປ່າ ແຕ່ການຄົ້ນຫາຄັ້ງນີ້ ນໍາພວກເຂົາສູ່ ການຄົ້ນພົບທີ່ ຮ້າຍກ່ວານັ້ນ.

ຜູ້ກໍາກັບ ມີີີໄຂ ເຣດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ ປາເມລາ ເຣສ໌ ເຂົ້າຮ່ວມການນັດພົບແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ.

 

NIGHTTIME LOCATION: THE WALKING STREET

 

19:00 at The Walking Street

MY LIFE AS A ZUCCHINI / ຊິວິດ ການ ເປັນ ໝາກແຕ່ງ

Director: Claude Barras

ຜູ້ກຳກັບ : ໂກຼດ ບາຣາສ໌

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time: 70mn / ຄວາມຍາວ: 70 ນາທີ

Country: Switzerland/France / ປະເທດ: ສະວິດສະແລນ, ຟຣັ່ງ

Language: French / ພາສາ: ຟຣັ່ງ

Subtitles: English/Lao / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ /ລາວ

When nine-year-old Icare accidentally causes the death of his alcoholic mother, he ends up in a foster home with other children his age. With the nickname his mother gave him “Zucchini” as the only reminder of his former life, he finds it difficult to adjust to his new environment. With the help of the other kids living at the centre, Zucchini slowly starts to rebuild his life.

ເມື່ອ ອີກັກ, ເດັກຊາຍ 9ປີ, ເກີດອຸປະຕິເຫດເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍຊີວິດ. ລາວຈື່ງຕ້ອງຍ້າຍໄປຢູ່ ເຮືອນ ຝົງແຕນ. ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຼີ້ນ ທີ່ແມ່ຕັ້ງໃຫ້: ໝາກແຕ່ງ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມສົງຈໍາດຽວທີ່ເຫຼືອຈາກຊີວິດເກົ່າ. ລາວຈື່ງຕ້ອງຫັນມາຮຽນຮູ້ ປັບໂຕກັບສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່. ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງເດັກໃນສູນ, ໝາກແຕ່ງ ຈື່ງຄ່ອຍໆ ສ້າງຊີວິດຂອງ ຕົນເອງໃໝ່.

20:30 at The Walking Street

 

CAPTAIN FANTASTIC / ຫົວໜ້າ ມະຫັດສະຈັນ

 

Director: Matt Ross

ຜູ້ກຳກັບ : ມັດ ຣອສ໌

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

GenreComedy, drama / ປະເພດ: ຕະຫຼົກ, ລະຄອນຊີວິດ

Time : 118 mn / ຄວາມຍາວ:  118 ນາທີ

Country: USA / ປະເທດ: ອາເມຣິກາ

Language: English, Esperanto / ພາສາ: ອັງກິດ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Deep in the forest, a father dedicates his life to transforming his six children into extraordinary independent adults in complete isolation from society. But when a tragedy strikes the family, they are forced to leave the paradise they created and venture into the outside world which brings into question everything he has taught them. 

ເລິດຢູ່ໃນປ່າ, ພໍ່ຄົນໜື່ງທູ້ມເທຊີວິດຂອງຕົນເອງໃນການພັດທະນາລູກ 6ຄົນ ໃຫ້ກ່າຍເປັນ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເພິ່ງຕົນເອງໄດ້ ໃນແວດລ້ອມທີ່ຫ່າງຈາກສັງຄົມ. ແຕ່ເຫດການທີ່ໜ້າເສົ້າເກີດຂື້ນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຕ້ອງຍ້າຍອອກໄປ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ໂລກສັງຄົມ. ເຫດການເຫຼົ່ານັ້ນ ສ້າງຂໍ້ສົງໄສ ມາສູ່ພໍ່ ແລະ ຄໍາສອນຂອງລາວ.

 

SUNDAY, March 26th

DAYTIME LOCATION: THE CINEMA DEPARTMENT

 

10:00  at The Cinema Department

BABY (A)LONE / ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ດຽວ

Director: Donato Rotunno

ຜູ້ກຳກັບ : ໂດນາໂຕ ໂຣຕູໂນ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

GenreDrama / ປະເພດ: ລະຄອນຊີວິດ

Time:  96mn / ຄວາມຍາວ:  96 ນາທີ

Country: Luxembourg / ປະເທດ: ລຸກຊໍາບວກ

Language: Luxembourgish / ພາສາ: ລຸກຊໍາບວກ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

Two troubled teenagers dealing with difficult family circumstances grow closer as they act out their frustrations on the world. On the run they end up going far beyond the limits of a society that has given up on them.

ໄວໜຸ່ມ 2ຄົນ ເຊິ່ງຕ້ອງພົບກັບບັນຫາຄອບຄົວ, ຫັນມາສະໜິດກັນ ແລະ ສ້າງບັນຫາໃນສັງຄົມ. ພວກເຂົາໜີອອກຈາກບ້ານ ແລະ ປະພຶດຕົນ ເກີນທີ່ສັງຄົມຈະຮັບໄດ້.

 

14:00  at The Cinema Department

KUKI FESTIVAL: SHORT FILMS FOR CHILDREN

 

ເທສະການ ກູກິ: ຮູບເງົາສັ້ນສໍາລັບເດັກນ້ອຍ

 

MINOULE / ມີນູລ໌

Director: Nicolas Bianco-Levrin

ຜູ້ກຳກັບ : ນີໂກລາສ໌ ບຽນໂກ ເລີວຼັງ

Year: 2014 / ຜະລິດປີ: 2014

Genre: Animation / ປະເພດ: ກາຕູນ 

Time:  4mn / ຄວາມຍາວ:  4 ນາທີ

Country: France / ປະເທດ: ຟຣັ່ງ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

A roguish black cat skilfully jumps from windowsill to windowsill in the hope of catching an alluring canary. His folly is accompanied by a more experienced cat on the guitar.

ແມວດໍາຂີ້ດີື້ ໂດດ ຈາກ ປ່ອງຢ້ຽມໜື່ງສູ່ ອີກປ່ອງໜື່ງ ເພື່ອນໍາຈັບ ນົກສີເຫຼືອງທີ່ທ້າທາຍ. ຄວາມບ້າບິນຂອງແມວ ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຈາກເພື່ອນແມວ ແລະ ກິຕ້າຂອງ ລາວ.

URBAN AUDIO SPECTRUM / ສຽງ ຂອງ ເມືອງ

Director: Marina Schnider

ຜູ້ກຳກັບ : ມາຣິນາ ສນີເດີ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Animation, experimental / ປະເພດ: ກາຕູນ, ທົດລອງ

Time:  4mn / ຄວາມຍາວ:  4 ນາທີ

Country: Germany,Switzerland / ປະເທດ: ເຢຍລະມັນ, ສະວິດສະແລນ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

Berlin is full of sounds. What happens when the city plays its own soundtrack? Animation transforms bridges, beams, and other urban elements into instrument

ເບີລິນ ເປັນເມືອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສຽງ. ເກີດຫຍັງຂື້ນເມື່ອ ເມືອງຫຼີ້ນດົນຕີຂອງຕົນເອງ? ມົນຂອງກາຕູນ ປ່ຽນສະພານ, ສາຍເຫຼັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ຢູ່ໃນເມືອງ ໃຫ້ກ່າຍເປັນເຄື່ອງດົນຕີ.

 

KUKUSHKA / ກູກູສ໌ກາ

Director: Dina Velikovskaya

ຜູ້ກຳກັບ ດີນາ ເວລີກອຟ໌ກາຢາ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Animation​ / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time:  8mn / ຄວາມຍາວ:  8 ນາທີ

Country: Russian Federation / ປະເທດ: ລັດເຊຍ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

Every day, Kukuschka longingly follows the sun. When her son hatches, the journey becomes a little more difficult.

ທຸກໆມື້ ກູກູສ໌ກາຈະຕິດຕາມດວງາເວັນ. ເມື່ອລູກຊາຍມານໍາການເດີ່ນທາງ ມີຄວາມຫຍູ້ງຍາກເພີ່ມຂື້ນ.

 

THE VISITORS / ແຂກ

Director: Philip Watts

ຜູ້ກຳກັບ : ຟີລິບ ວັດ

Year: 2014 / ຜະລິດປີ: 2014

Genre: Animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time:  1mn / ຄວາມຍາວ:  1 ນາທີ

Country: Australia / ປະເທດ: ອົດສ໌ຕາລີ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

Spiders are rarely welcome guests. But what can you do when they simply won’t leave?

ແມງມຸມ ເປັນແຂກທີ່່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຊີນ. ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດໄດ້ ໃນເມື່ອ ພວກເຂົາບໍ່ຍອມອອກໄປ.

THE MOON AND I / ດວງເດືອນ ແລະ ຂ້ອຍ

Director: Nancy Biniadaki

ຜູ້ກຳກັບ : ນານຊີ ບີເນຍດາກີ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time:  8mn / ຄວາມຍາວ:  8 ນາທີ

Country: Germany / ປະເທດ: ເຢຍລະມັນ

Language: German / ພາສາ: ເຢຍລະມັນ

Subtitles: English / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ອັງກິດ

If you can´t sleep at night, it helps to be creative. What about playing with the moon?

ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າ ນອນກາງຄືນບໍ່ໄດ້, ສິ່ງນີ້ ສາມາດຊ່ວຍຄວາມສ້າງສັນ. ຄິດແນວໃດ ຫາກວ່າຊິຫຼີ້ນດົນຕີກັບດວງຈັນ.

 

PAUTINKA /  ໂປຕີນກາ

Director: Natalia Chernysheva

ຜູ້ກຳກັບ : ນາຕາເລຍ ເຊີນີເຊວາ

Year: 2016 / ຜະລິດປີ: 2016

Genre: Animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time:  4mn / ຄວາມຍາວ:  4 ນາທີ

Country: Russian Federation / ປະເທດ: ລັດເຊຍ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

The unexpected friendship between an old woman and a spider leads to an inspiringly creative partnership. 

ຄວາມສໍາພັນ ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ເກີດຂື້ນ ລະຫວ່າງ ແມ່ເຖົ້າ ແລະ ແມງມູມ ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ ການພົວພັນທີ່ສ້າງສັນ.

 

FAREWELL / ຄໍາ ອໍາລາ

Director: Yu Cheng-Chu

ຜູ້ກຳກັບ : ຢູ ເຊງ ຈູ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time:  4mn / ຄວາມຍາວ:  4 ນາທີ

Country: Taiwan / ປະເທດ: ໄຕຫວັນ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

An orchestra of endangered animals has ever-fewer musicians, until there is no one left to play music.

ວົງດົນຕີ ອໍເກສ໌ຕຼາ ນັບມື້ ມີ ນັກດົນຕີນ້ອຍລົງ ຈົນກະທັ້ງ ບໍ່ມີໃຜເຫຼືອເພື່ອຫຼີ້ນດົນຕີ.

 

MOROSHKA / ໂມໂຣສ໌ກາ

Director: Polina Minchenok

ຜູ້ກຳກັບ : ໂປລີນາ ມິນເຊີນົກ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Animation ປະເພດ: ກາຕູນ

Time:  8mn / ຄວາມຍາວ:  8 ນາທີ

Country: Russian Federation / ປະເທດ: ສ. ລັດເຊຍ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

When a monstrously huge wolf terrorises a village community, one little girl recognises its gentle nature and dares to find out more.

ໃນຄະນະທີ່ ໝາປ່າ ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນໝູ່ບ້ານຢ້ານ, ເດັກນ້ອຍຍິ່ງຄົນໜື່ງ ເຫັນຄວາມອ່ອນໂຍນຂອງມັນ ແລະ ກ້າທີ່ຈະຄົ້ນຫາ ຕົວຕົນຂອງໝາປ່າ.

 

I AM NOT A MOUSE / ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນໜູ

Director: Evgenia Golubeva

ຜູ້ກຳກັບ : ເອວ໌ເກເນຍ ໂກລູເບວາ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time:  2mn / ຄວາມຍາວ:  2 ນາທີ

Country: England / ປະເທດ: ອັງກິດ

Language: English / ພາສາ: ອັງກິດ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

Lucy’s mum always lovingly refers to her as “Mouse”. But Lucy doesn’t like that one little bit!

ແມ່ ລູຊີ ມັກເອີ້ນລາວ ວ່າ ໜູນ້ອຍ. ແຕ່ ລູຊີ ບໍ່ມັກເລິຍ!

LE DRAGON ET LA MUSIQUE / ມັງກອນ ແລະ ດົນຕີ

Director: Camille Müller

ຜູ້ກຳກັບ : ກາມີລ໌ ມູເລີ

Year: 2015 / ຜະລິດປີ: 2015

Genre: Animation / ປະເພດ: ກາຕູນ

Time:  8:30mn / ຄວາມຍາວ:  8:30 ນາທີ

Country: Switzerland / ປະເທດ: ສະວິດສະແລນ

Language: Silent / ພາສາ: ບໍ່ພາກ

Subtitles: None / ບັນຍາຍເປັນຕົວໜັງສື: ບໍ່ບັນຍາຍ

Banished from the kingdom for playing the “wrong” kind of music, a young girl and a dragon form a friendship. Will they ever be able to openly play the music they so love to hear?

 ຖືກ ເນລະເທດຈາກອານາຈັກ ຍ້ອນ ຫຼີ້ນເພງ ຜິດປະເພດ, ສາວນ້ອຍແລະມັງກອນ ຜູກມິດກັນ. ພວກເຂົາຈະສາມາດ ຫຼີ້ນດົນຕີທີ່ພວກເຂົາມັກໄດ້ບໍ່?

 

15:00  at The Cinema Department

VIENTIANALE SHORT FILM COMPETITION ENTRIES I, II, III

 

NIGHTIME LOCATION: THE WALKING STREET

19:00 at The Walking Street

VIENTIANALE SHORT FILM COMPETITION ENTRIES IV

20:00 at The Walking Street

DANCE PERFORMANCE: MY JOURNEY

20:30 at The Walking Street

VIENTIANALE AWARDS 2017